Funkcjonalność Odoo 10.0

Poniższy wykaz zawiera tylko wybrane funkcjonalności systemu Odoo. Opisanie pełnej funkcjonalności nie jest możliwe ze względu na stale powiększającą się liczbę dostępnych modułów. W przypadku braku w wykazie potrzebnej ci funkcjonalności bardzo prosimy o skonsultowanie się z naszą firmą.

Uwaga do wersji 9.0 i 10.0: W najnowszych wersjach Odoo niektóre zaawansowane funkcjonalności przygotoawne przez firmę Odoo są dostępne tylko dla klientów korzystających z odpłatnego wsparcia firmy Odoo według kontraktu Enterprise. Zdecydowaną większość tych funkcjonalności mamy w postaci własnych gotowych modułów lub jesteśmy w stanie pokryć własnymi nowymi modułami.

Dane ogólne ERP

 • Partnerzy (Klienci i Dostawcy) grupowani w hierarchicznych kategoriach.
 • Partnerzy mogą mieć wiele adresów (główny, dla dostaw, dla faktur) i kontaktów (do konkretnych pracowników klienta lub dostawcy).
 • Produkty przypisywane do hierarchicznych kategorii.
 • Produkty mogą stosować różne jednostki i opakowania zbiorcze oraz palety.
 • Cenniki wyliczane według formuł.
 • W każdym obiekcie (kient, produkt, faktura, sprawa...) można dopisywać komentarze, załaczniki, korespondencję.

CRM

 • Sygnały, Szanse, Rozmowy telefoniczne i Reklamacje to elementy funkcjonalności, które służą do rejestrowania zdarzeń związanych z klientami lub do prowadzenia korespondencji mailowej z klientami. W dalaszej części opisu elementy te będziemy nazywać sprawami.
 • Sprawy mogą być przydzielone do Zespołu sprzedaży.
 • Sprawy mogą być podzielone wg różnych kategorii (wg własnych definicji).
 • Sprawa może mieć różne etapy wykonania (wg własnych definicji).
 • Sygnały i Reklamacje mogą być związane z adresem mailowym, co spowoduje, że wiadomość przysłana na ten adres automatycznie utworzy Sygnał lub Reklamację. Natomiast dalsza korespondencja z klientem w ramach tej sprawy będzie pamiętana w historii tej konkretnej sprawy.
 • W systemie można zdefiniować reguły, wg których system będzie sam automatycznie zmieniał niektóre parametry spraw w zależności od stanu sprawy lub braku działań. Reguły mogą również służyć do automatycznego wysyłania wiadomości w reakcji na stany sprawy.
 • Sprawy są powiązane z konkretnym klientem i mogą być powiązane z konkretnym dokumentem np. w przypadku reklamacji faktury z konkretną fakturą.
 • Spotkania związane z klientami są automatycznie prezentowane w kalendarzu.
 • System posiada funkcjonalność automatycznej segmentacji klientów lub dostawców wg wielkości obrotów z danym partnerem. Segmentacja może być stosowana w regułach lub raportach.
 • Narzędzie do uproszczonego tworzenia klienta i oferty ze spraw związanych z szansami sprzedażowymi.

Sprzedaż

 • Predefiniowane cenniki sprzedażowe przypisane do klientów.
 • Przygotowywanie ofert sprzedaży wg cenników.
 • Konwertowanie oferty do zamówienia sprzedaży.
 • Powiązania zamówienia sprzedaży z fakturami i dokumentami wydań magazynowych.
 • Umowy sprzedażowe.
 • Masowe fakturowanie. Umowy sprzedaży cyklicznej.
 • Funkcjonalność faktur korygujących (wg polskich zasad tylko w polskiej lokalizacji).
 • Funkcjonalność faktur Pro-forma i zaliczkowych.
 • Definiowanie sposobu automatycznego tworzenia faktur: z zamówienia lub z wydania magazynowego.
 • Możliwość automatycznego generowania powtarzalnych zamówień sprzedaży lub faktur. Na przykład co miesiąc. Możliwość uzależniania cen na takich fakturach od innych czynników.
 • Automatyczne tworzenie zapisów księgowych przy zatwierdzaniu faktur.
 • Sprzedaż detaliczna z wykorzystaniem skanera kodów kreskowych i konektora do drukarki fiskalnej.
 • Obliczanie prowizji dla przedstawicieli handlowych
 • Opcja wyliczania VATu wliczonego w cenę
 • Wbudowany sklep internetowy z konektorami do płatności on-line
 • Integracja z zewnętrznymi sklepami internetowymi (Magento, Prestashop).
 • Konektor do systemów EDI
 • Sprzedaż w restauracji z obsługą zamówień do kuchni i płatności. Mobilny terminal kelnerski.

Zakupy

 • Predefiniowane cenniki zakupowe przypisane do dostawców.
 • Tworzenie zapytań ofertowych
 • Konwertowanie zapytań ofertowych do zamówień zakupu.
 • Przy wykorzystaniu planisty MRP automatyczne tworzenie zamówień ze stanów minimalnych lub z zamówień sprzedaży.
 • W zamówieniach zakupu możliwość stosowania nazw i kodów towarów nadanych przez dostawcę.
 • Opcja wyliczania VATu wliczonego w cenę

Magazyn

 • Magazyny podzielone na strefy magazynowe. Możliwość skonfigurowania alejek, regałów i półek paletowych dla magazynów wysokiego składowania.
 • Stany rzeczywiste i wirtualne. Stan wirtualny = Stan rzeczywisty + Planowane przyjęcia – Planowane wydania.
 • Podział dokumentów magazynowych na PZ, WZ, MM z obsługą czyynikiem kodów kreskowych.
 • Dokumenty PZ zintegrowane z zamówieniami zakupu.
 • Dokumenty WZ zintegrowane z zamówieniami sprzedaży.
 • Wszystkie operacje magazynowe są oparte o dwustronne zapisy. Ta funkcjonalność w połączeniu z wirtualnymi strefami magazynowymi jest specyficzną cechą Odoo.
 • Wszystkie operacje magazynowe mogą być odzwierciedlane automatycznie w zapisach księgowych po przypisaniu kont do stref magazynowych.
 • Inwentaryzacja połączona z zapisami księgowymi. Możliwość inwentaryzacji czytnikiem kodów kreskowych.
 • Możliwość stosowania numerów partii produkcyjnych z funkcjonalnością śledzenia wprzód i wstecz.
 • Możliwość stosowania numerów partii magazynowych dla zestawu różnych produktów (np. transportowanych w jednym kontenerze) z funkcjonalnością śledzenia wprzód i wstecz.
 • Możliwość wypożyczania produktów do zewnętrznych magazynów wirtualnych.
 • Zarządzanie datami przydatności
 • Konektor do firm kurierskich.

MRP (planowanie materiałowe)

 • Automatyczne tworzenie zapotrzebowań i ich realizacja przez generowanie zamówień produkcji lub zamówień zakupu.
 • Uwzględnianie czasów dostaw i produkcji.
 • Zapotrzebowanie może działać wg zasad:
 • „na zamówienie” - automatycznie według zamówień sprzedaży,
 • „na zapas” - automatycznie według stanów minimalnych (z ustawieniem stanu maksymalnego i wielokrotności zamawiania),
 • ręcznie według analizy stanów magazynowych i prognoz sprzedaży. Moduł gruntownie udoskonalony przez firmę OpenGLOBE. (MPS, Master Procurement Schedule - stock_planning)

Produkcja

 • Zestawienia materiałowe (BoM), które mogą być wielopoziomowe.
 • W zestawieniu materiałowym można definiować marszruty zawierające operacje produkcyjne powiąane z materiałami do zużycia.
 • Możliwość rejestrowania produktów ubocznych (np. odpadów). Może to służyć do dekompletacji.
 • Zapotrzebowanie (z MRP) może automatycznie tworzyć zamówienie produkcji na podstawie zestawień materiałowych, marszrut i centrów roboczych.
 • Możliwość rejestrowania czasów operacji produkcyjnych.
 • Sprzedawca w zamówieniu sprzedaży może definiować właściwości, które będą uwzględniane przy wyborze zestawienia materiałowego w trakcie automatycznego tworzenia zamówienia produkcji. Tę funkcjonalność można wykorzystywać do określania np. koloru produktu.
 • Automatyczne zapisy księgowe dla zużytych materiałów i produktów gotowych.
 • Wyliczanie kosztów materiałowych i osobowych produktów gotowych tylko w polskiej lokalizacji.
 • Wyliczanie nakładów niemateriałowych poprzez centra kosztowe .
 • Mamy duże doświadczenie w dopisywaniu funkcjonalności planowania produkcji według dostępności zasobów.  Rzowijamy własne rozwiązania APS - Advanced Planning System (Zaawansowane Planowanie Produkcji).
 • Wprowadzamy do Odoo elementy MES - Manufacturing Execution System (System Realizacji Produkcji)

Projekty (np. sprzedaż usług)

 • Projekty wielopoziomowe
 • Przeglądanie zadań w interaktywnym kalendarzu i interaktywnym wykresie Gantta.
 • Przekazywanie zadań podwładnym lub przełożonym.
 • Rejestrowanie zaangażowania każdego pracownika w zadaniach projektów w postaci karty czasu pracy.
 • Tworzenie faktur na podstawie kart pracy
 • Zarządzanie finansowe projektami przy wykorzystaniu centrów kosztowych
 • Narzędzia do organizacji indywidualnego czasu pracy pracownika w korelacji z zadaniami przydzielanymi z różnych źródeł.

Księgowość

 • Księgowość podstawowa oparta o tradycyjny plan kont. Plan kont może być zwielokrotniony poprzez zdefiniowanie raportowych planów kont. Dzięki tej funkcjonalności możemy mieć jeden układ planu kont do celów sprawozdawczości ustawowej a drugi do sprawozdawczości wobec właścicieli.
 • Dodatkowa księgowość analityczna oparta o centra kosztowe.
 • Automatyczne tworzenie zapisów przy:
 • Tworzeniu faktur,
 • Zatwierdzaniu dokumentów magazynowych (również przy zamówieniach produkcji i przy inwentaryzacji),
 • Wprowadzaniu wyciągów bankowych i prowadzeniu raportów kasowych.
 • Wyliczaniu amortyzacji,
 • Zdefiniowaniu automatycznych powtarzalnych zapisów księgowych.
 • Z większością automatycznych zapisów księgowych można powiązać automatyczne zapisy na centrach kosztowych.
 • Ewidencja środków trwałych. Moduł gruntownie udoskonalony przez firmy OpenGLOBE.
 • Ewidencja środków obrotowych według cen ewidencyjnych, przeciętnych, zakupu (FIFO) lub z podziałem na partie.
 • Wielowalutowość. Automatyczny import kursów walut co noc ze stron NBP. Dostosowanie wykonane przez OpenGLOBE opublikowane w Launchpad.
 • Możliwość automatycznego generowania faktur, na przykład kosztowych, przysyłanych co miesiąc za energię elektryczną, gaz, telefony.
 • Obsługa wyciągów bankowych z możliwością ich importu. Dostosowanie importu do konkretnego banku do wykonania przez firmę konsultacyjną. Obecnie mamy dostępne własne rozwiązanie konektora do ING WebService.
 • Definiowanie płatności i ich eksport do konkretnego systemu bankowości elektronicznej. Dostosowanie eksportu do konkretnego banku do wykonania przez firmę konsultacyjną. Obecnie mamy dostępne własne rozwiązanie konektora do ING WebService.
 • Funkcjonalność kasy (dokumenty RK, KP i KW dostępne w polskiej lokalizacji)
 • Automatyczne wyliczanie podatków VAT i przypisywanie ich do rejestrów podatkowych. Pełna funkcjonalność przygotowana w polskiej lokalizacji. Eksport deklaracji VAT-7 i VAT-UE do formularzy interaktywnych Ministerstwa Finansów co umożliwia wysyłanie deklaracji z podpisem elektronicznym.
 • Generowanie plików JPK w Polskiej lokalizacji.
 • Wydruk Rejestru sprzedaży i zakupu VAT. Dostępny w polskiej lokalizacji.
 • Wydruk CIT-8 (w polskiej lokalizacji).
 • Wydruk CMR
 • Deklaracja Intrastat
 • Funkcjonalność zamykania roku wg polskich zasad (w polskiej lokalizacji)
 • Wydruki Rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu (w polskiej lokalizacji).

Finanse

 • Kontrola płatności i zobowiązań.
 • Budżetowanie.
 • Raportowanie finansowe i kilka systemów do tworzenia własnych raportów.
 • Interaktywne raporty analityczne

Kadry i wynagrodzenia (płace)

 • Rejestracja obecności pracowników
 • Ewidencja urlopów
 • Ewidencja i rozliczanie delegacji
 • System wynagrodzeń z księgowaniem dostosowany do polskich warunków

Moduły branżowe

 • Sklep detaliczny - dalszy rozwój stanowiska kasowego w standardzie wersji 9.0. Obsługa drukarli fiskalnej w polskiej lokalizacji.
 • Restauracja - gruntownie rozbudowana w standardzie wersji 9.0, Mobilny terminal kelnerski, rozkład sal, dzielenie zamówień i rachunków, drukowanie zamówień do kuchni, obsługa płatności. Obsługa drukarki fiskalnej w polskiej lokalizacji.
 • Hotel
 • Biblioteka
 • Księgarnia
 • Szpital
 • Flota samochodowa - zarządzanie
 • Produkcja chemiczna (oznakowanie CLP i ADR według standardów unijnych, oraz ostrzeżenia GHS).
 • Sprzedaż sieciowa (Multilevel Marketing - moduł sale_mlm napisany przez OpenGLOBE).

Funkcje administracyjne

 • Wielofirmowość
 • Wielojęzyczność – Polskie tłumaczenie przygotowane przez społeczność (w tym firmę OpenGLOBE) jest dostępne publicznie w otwartych źródłach.
 • Możliwość projektowania własnych obiegów dokumentów z wieloetapowym zatwierdzaniem np. zamówień zakupu.
 • Definiowanie uprawnień użytkowników przez przypisanie ich do grup:
 • Jako dostęp do menu (np. dostęp do menu Księgowość)
 • Jako dostęp do obiektu z poziomami "odczyt", "zapis" lub "usuwanie" (np. dostęp do faktur)
 • Jako dostęp do rekordu w tabeli (np. dostęp tylko do faktur własnego wydziału).
 • Jako prawo do wykonywania czynności (np. prawo do zatwierdzania faktur).
 • Jako prawo do wykonywania wydruków.

Interfejs użytkownika

 • Przełączanie widoku pomiędzy listą, formularzem, wykresem, kalendarzem, diagramem, wykresem Gantta.
 • Indywidulanie konfigurowalne filtry.
 • Możliwość własnego definiowania wartości domyślnych dla pól
 • Analityczne widoki działające podobnie jak OLAP.
 • Konsole do oglądania stanu firmy na kilku panelach. Każdy panel może zawierać informacje z innych działów (np. produkcja, zakupy i reklamacje). Panel może wyświetlać dane w postaci wykresu.
 • Konektory do serwisów Google (map, calendar i innych)
 • Dostępny pod systemami Linux, Windows, MacOS i dowolnym innym przez przeglądarkę internetową.

Techniczne

 • Wbudowana możliwość importów i eksportów do formatu CSV i Excela.
 • Wydruki w postaci PDF, OpenOffice i innych.